محققان كشور بررسی كردند

دلیل تخته شدن دكان سلامت در بعضی عطاری ها!

دلیل تخته شدن دكان سلامت در بعضی عطاری ها! گیاهان دارویی به علت اهمیت بسیار زیادی كه در درمان بیماری ها دارند، توجه زیادی را به خود جلب كرده و سبب شده اند كه بازار عطارها، رونق خوبی را به خود ببیند. اما آیا در عطاری ها كلیه نكات مربوط به سلامت افراد به صورت دقیق لحاظ می شود؟ محققین نگاهی به این مورد انداخته اند.


به گزارش آقای هویج به نقل از ایسنا، گیاهــان از اهمیت فوق العاده ای در درمان بیماری ها برخوردارنــد، به صورتی که محققان، داروهای قــرن بیســت ویکم را در گیاهان جســتجو کــرده و معتقدند کــه چاره مشکلات پزشکی در آینده، گیاهان هستند. افزایــش نیاز بــه دارو، سـازگاری گیاهـان دارویـی بـا بـدن و تاکید سـازمان بهداشت جهانــی بــر جایگزینی داروهای شــیمیایی بــا داروهای طبیعـی موجـب افزایـش تجویـز و مصـرف ایـن گیاهـان شـده اســت. همچنیــن، عــوارض جانبــی، هزینــه و زمان بر بــودن کشـف و تولیـد داروهـای شـیمیایی، مصـرف گیاهـان دارویـی را در صنایــع بهداشــتی و دارویــی افزایــش داده اســت.

در کشــور مـا نیز، عطــاران بعنوان یکــی از گروه های اصلی عرضه کننده خدمات ت طــب ســنتی در میــان مــردم شــناخته شده اند، درحالی که به شکل رســمی رابطه خاصـی بـا وزارت بهداشـت، درمـان و آموزش پزشـکی نداشــته و تنهــا یــک گــروه صنفــی تحــت نظــارت وزارت بازرگانــی هســتند. درحالی که در حال حاضــر بــرای اشــتغال بــه عطــاری، بـه هیچ گونه مـدرک یـا شـرایط خـاص، مگـر آنچـه بـرای تأسیس مغـازه یـا واحـد تجـاری لازم اسـت، نیـازی نیسـت و علیرغــم مســئولیتی کــه در ایــن رابطــه متوجــه متولیــان ســلامت جامعــه اســت، وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی بــا مطرح کردن صــرف «لــزوم عدم دخالت عطــاران در امــور پزشــکی» و انتخــاب ساده ترین گزینــه ممکــن، از زیـر بـار مسئولیت شـانه خالـی کـرده اسـت. اما به راستی خدمات عرضه شده توسط این واحدهای صنفی تا چه حد می تواند ایمن باشد؟

جهت بررسی این مورد و موارد در رابطه با آن، تعدادی از پژوهشگران کشور از دانشــگاه رازی کرمانشــاه، پژوهشی را با محوریت استان آذربایجان غربی انجام داده اند که در آن، وضعیت عطاری های شهرستان های این استان با تاکید بر مشکلات و چالش های پیش رو مورد مطالعه قرار گرفته است.

در این تحقیق، ۲۰ عطاری از شهرستان های مختلف استان آذربایجان غربی مورد مطالعه واقع شده اند و برای جمع آوری داده های مورد نیاز از آنها، از پرسش نامه استفاده شده است.

نتایج این پژوهش نشان داده است که مشکل اصلی عطاری ها، عدم رعایت اخلاق حرفه ای است که در بلند مدت بزرگ ترین مشکلی است که سلامت جامعه مصرف کننده و امنیت شغلی آنها را متأثر می کند.

معصومه عامریان، اســتادیار و پژوهشگر گــروه مهندســی تولید و ژنتیــک گیاهــی دانشــگاه رازی کرمانشــاه و همکارانش دراین باره می گویند: «براساس دیدگاه خود عطاران مورد مطالعه، به طورکلی "عرضه برخی داروهای خطرناک توسط عطاری ها"، "ارائه نمونه های تقلبی" و همینطور "عدم بررسی داروهای دست ساز آن ها"، به ترتیب رتبه های اول تا سوم مشکلات و چالش های عطاری ها را به خود اختصاص می دهند».

با عنایت به این نتایج، در شــرایط فعلــی و باتوجه بــه درگیرشــدن گســترده عطــاران در امــور مربــوط بــه ســلامت، به نظر نمی رسد کــه نادیده گرفتن آنــان از ســوی وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی و پافشــاری بــر عدم مداخله در مشکلات مربــوط بــه ســلامت، رویکــردی مناســب بــرای به کارگیری منطقــی گیاهــان دارویی در کشــور باشــد.

در این راستا، عامریان و همکارانش اعتقاد دارند: «تدوین آئین نامه بــرای فعالیــت عطاری ها، مداخله بیشتـر بـر عملکـرد آنها و برگـزاری کارگاه های آموزشـی بـرای عطـاران می تواند در رعایـت اخلاق حرفه ای و افزایـش کیفیــت عرضه خدمــت از ســوی آنها در آینــده مؤثر باشــد».

این یافته ها که نه تنها برای عطاران به منظور رعایت درست تر اصول اخلاق حرفه ای در شغل خود، بلکه برای دست اندرکاران امور سلامت جامعه هم می توانند راهگشا باشند، در نشریه ای معروف به «مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم» انتشار یافته اند. این نشریه که متعلق به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است، به انتشار یافته های علمی پژوهشی و فنی در رابطه با امور نظام سلامت کشور می پردازد.
منبع:

1399/06/18
13:39:45
5.0 / 5
1806
تگهای خبر: آموزش , بهداشت , بیمار , بیماری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۵ بعلاوه ۱
آقای هویج - رژیم غذایی لاغری

Mr.Havij
mrhavij.ir - حقوق مادی و معنوی سایت آقای هویج محفوظ است

آقای هویج

رژیم غذایی لاغری