چگونه در برابر مبتلا شدن به هپاتیت سی ایمن شویم؟

چگونه در برابر مبتلا شدن به هپاتیت سی ایمن شویم؟ آقای هویج: رییس شبكه هپاتیت كشور، برخی از طریق های پیشگیری از مبتلا شدن به بیماری هپاتیت سی را شرح داد.


دكتر سیدموید علویان در گفت وگو با ایسنا، درباره نحوه پیشگیری از مبتلا شدن به بیماری هپاتیت، اظهار داشت: مبتلا شدن به بیماری هپاتیت «سی» عواقب بدی را به دنبال دارد و با عنایت به درمان مشكل و پر هزینه آن، مهم ترین راه مقابله با این بیماری، پیشگیری است. بر این اساس باید مراقبت های الزامی جهت پیشگیری از ابتلای دیگران به این بیماری را انجام داد. باید توجه كرد كه همچون مراقبت هایی كه افراد برای عدم مبتلا شدن به هپاتیت سی باید انجام دهند، عدم استفاده از وســایل افزاد مبتلا نظیــر ناخــن گیــر، ریــش تــراش و مســواك به طــور مشــترك، ضدعفونی محل های آلوده به خون به صورت كامل، پوشاندن زخـم هـای پوسـتی در افـراد مبتـلا بـا چسـب زخـم و استفاده از وسایل پیشگیری در هنگام تماس جنسی است.
علویان اضافه كرد: همینطور اگــر بــه دندانپزشــك مراجعــه مــی كنیــد، بــه دلیــل تمــاس بــا ترشــحات دهــان و خــون شــما امكان ابتـلای پزشك و دیگــران به این بیماری در صــورت عــدم رعایــت بهداشــت، وجود دارد. ازاین رو افراد مبتلا به هپاتیت بایــد بیماری خویش را به پزشك اطلاع دهند و امیدواریم برخی همـكاران با این بیماران برخـورد بـدی نداشته باشند. زیـرا برخورد بد با آنها راهــی جــز دروغ گفتن بـرای بیمــار بــه جــای نمی گذارد و البته ما چنین چیزی را سفارش نمی نماییم.
وی با اشاره به اینكه مبتلایان بــه هپاتیــت ســی جهــت پیشــگیری از ابتــلا بــه هپاتیــت بـی، بایـد واكسـن ضـد هپاتیـت بـی را دریافـت كنند، اضافه كرد: این واكسن در سـه نوبـت بـه فواصـل یك مـاه و شـش مـاه پس از تلقیـح اولیـن نوبـت واكسـن، انجام می گردد. البته باید توجه كرد كه واكسـن هپاتیـت بـی تنهـا افـراد را در برابـر هپاتیـت بـی ایمـن مـی كنـد و در پیشـگیری از سـایر ویـروس هـای هپاتیـت تاثیـری نـدارد.
علویان در ادامه درباره نحوه از بین بردن ویروس از لباس ها یا لوازم آلوده به خون، اظهار داشت: سـاده تریـن روش برای از بین بردن آلودگی از لوازم و لباس های آلوده به خون فرد مبتلا به هپاتیت سی، جوشـاندن لبـاس و لـوازم آلـوده پـس از پـاك كـردن خـون از آنهاسـت. البتـه در صـورتی كه امـكان این كار وجود نداشت، می تـوانید از محلـول هـای سـفید كننـده ۰.۵ درصد اسـتفاده كـنید. بر این اساس ابتـدا ایـن وسـائل را بـه مـدت نیـم سـاعت در ایـن محلـول قـرار داده و سـپس بـا آب سـاده و روش معمولی بشویید. همینطور لباس های رنگی را بهتر است در الكل ۷۰ درصد قرار داده و به روش معمولی بشویید. البته این اقدامات تنها در صورت آلوده بودن لباس ها و لوازم به خون باید صورت گیرد.
وی با اشاره به اینكه سفارش می گردد افـراد مبتلا بـه هپاتیـت سـی زمانیكه بـه آرایشـگاه رجوع می كنند، از وسایل شخصی خود استفاده كنند، اظهار داشت: بعنوان مثال تیـغ و دسـتگاه آن را جداگانـه همـراه خـود داشـته باشـند. البته آرایشــگاه ها هم بایــد توجه نمایند كه هنــگام ارائــه خدمـات بـه مشـتریان خـود بایـد علاوه بـر رعایـت مـوارد بهداشـتی، تیــغ هــا را تعویــض كنند.1397/03/17
20:19:39
5.0 / 5
4591
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۵ بعلاوه ۴
آقای هویج - رژیم غذایی لاغری

Mr.Havij
mrhavij.ir - حقوق مادی و معنوی سایت آقای هویج محفوظ است

آقای هویج

رژیم غذایی لاغری